Adatvédelmi tájékoztató – GDPR

Preambulum

Az alábbi Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak alapján a www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu weboldalak tulajdonosa, az Impker 11 Kft. kijelenti, hogy ezt a weboldalt mindig az aktuálisan érvényes, az Európai Unióban és Magyarországon kihirdetett törvényeknek és egyéb jogszabályoknak megfelelően üzemelteti és egyúttal a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Valamint jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban célul tűztük ki azt is, hogy valamennyi online szolgáltatásunk bármely területén, azok használata közben az érintett Felhasználóinknak, mint egyéneknek a személyes adataikhoz fűződő alapvető jogaikat tiszteletben tartjuk, közöttük személyes adataik gépi vagy kézi kezelésében (ide értve a faji vagy etnikai hovatartozással, a politikai véleménnyel, a vallási vagy világnézeti meggyőződéssel, a szakszervezeti tagsággal, a genetikai adatokkal, a természetes személy egyedi azonosítását célzó biometrikus adatokkal, az egészségügyi adatokkal, és a nemi életre vagy a nemi irányultságra vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos információkat is) semmiféle hátrányos megkülönböztetést semmilyen módon nem alkalmazunk, azok kezelését jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató szabályai szerint mindenféle megkülönböztetés nélkül biztosítjuk.

Továbbiakban ismertetjük az ImpKer 11 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2193 Galgahévíz, Dobó István utca 17.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-143106, adószáma: 23079443-2-13, továbbiakban mint „Szolgáltató”), adatkezelési és – adatvédelmi elveinek gyakorlatát a weboldalainkat látogató érintettek, mint Felhasználók adatai védelmének érdekében ebben az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban, mely az általunk üzemeltetett következő domain nevek alá tartozó weboldalakra és azok aloldalaira vonatkozik: www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu (a továbbiakban „weboldal” vagy „weboldalak”)

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató szabályainak megállapításánál különösen figyelembe vettük az alábbi jogszabályi rendelkezéseket:
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény);

Definíciók
személyes adat: az érintett Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A Szolgáltató Adatkezelési alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezze meg és hajtsa végre, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint mindenkori adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Szolgáltató informatikai rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, számítógépes vírusok és betörések ellen. A Szolgáltató és számítástechnikai rendszerének üzemeltetője a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
A Szolgáltató személyes adatot a harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a törvényben foglalt feltételei fennállnak és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Tájékoztatás, az adatok helyesbítése és törlése
Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál:
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja.
E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatását a Szolgáltató csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. A Szolgáltató köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
kezelése jogellenes;
az érintett kéri;
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Szolgáltató mellőzi az érintett értesítését a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
A Szolgáltató kötelezettséget vállal és elfogadja, hogy az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató elfogadja, hogy a tiltakozás esetén a Törvényben meghatározott módon, és eljárási rend szerint nyújt írásban tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül.
A Szolgáltató tájékoztatja jelen nyilatkozatban az érintettet, hogy a Törvényben meghatározott módon, és határidőben bírósághoz fordulhat a Szolgáltató döntése ellen, vagy döntése elmulasztása esetén.

Bírósági jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a személyes adat kezelése ellen való tiltakozás nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltatót a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
A bíróság elrendelheti ítéletének – a Szolgáltató azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Egyéb adatvédelmi információk
Az adatkezelés célja
A Szolgáltató a személyes adatokat különösen az alábbi cél elérése miatt kezeli:
Regisztráció a web áruházban
Hírlevélre történő feliratkozás
Kérdés az ügyfélszolgálathoz
Fórumhoz történő hozzászólás
Chat

Regisztráció a webáruházban

A regisztráció nem szükséges a termékkel kapcsolatos információk megtekintéséhez, szükséges azonban abban az esetben, ha a Weboldal látogató azonnal meg kívánja vásárolni, rendelni a terméket vagy csak érdeklődik egy termék felől. A Szolgáltató a regisztráció alkalmával a következő adatokat kezeli a www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu weboldalakon.
E-mail cím, Családnév, Utónév, Telefonszám, Szállítási Cím, Számlázási név, számlázási cím
Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy a megrendelő (aki egyben az érintett Felhasználó) részére a Szolgáltató el tudja juttatni a megrendelt árut. Amennyiben a megrendelő (az érintett Felhasználó) nem a Szolgáltató telephelyén veszi át az árut, úgy az adatok továbbításra kerülnek. Az adattovábbításról részletesebben a „Kinek és milyen formában történik adattovábbítás” résznél olvashat.

Hírlevélre történő feliratkozás

Hírlevélre történő feliratkozás esetén a Szolgáltató a következő adatokat kezeli a www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu weboldalakon:
Teljes név, e-mail cím
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám, marketing) e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban az érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot, marketing akciókkal kapcsolatos tájékoztatót (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Kérdés az ügyfélszolgálathoz

Amennyiben a Felhasználó kérdést tesz fel az ügyfélszolgálatnak (hasznalt-laptop.net/kapcsolat; www.bgareball.hu/kapcsolat; www.ledolcsobb.hu/kapcsolat; www.macxpert.hu/kapcsolat; www.thokolyantik.hu/kapcsolat) Ügyfélszolgálatunk egy erre a célra kialakított úgynevezett ticket rendszert használ. Ez a rendszer dolgozza fel a www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu weboldalakon keresztül feltett kérdéseket.
A rendszer a következő adatokat kezeli:

Teljes név, e-mail cím

Fórumhoz történő hozzászólás

Fórumhoz történő hozzászóláskor a www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu webáruházakban az érintett Felhasználók számos helyen hozzá tudnak szólni a termékekhez, illetve a termék kategóriákhoz. Ekkor a következő adatokat kell megadniuk: 
Becenév, e-mail cím
Miként érhetők el, frissíthetők és törölhetők a személyes adatok?
A Szolgáltató lehetővé teszi az érintett Felhasználóknak a Szolgáltatóval való kommunikáció végleges lezárását, vagyis az adatbázisból való idő előtti törlését. Ez nem vonatkozik az esetlegesen már kiállított pénzügyi bizonylatokra, számlákra.
A törlés igénylését a következő módon teheti meg:
Telefonon, e-mailen, személyesen.
Hírlevélről leiratkozást a hírlevél alján található „hírlevél lemondása” linkre történő kattintással teheti meg.
Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató egyes, a weboldalai (www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu) útján elérhető szolgáltatásainak igénybevételéhez az érintettnek regisztrációs ívet, illetve kapcsolatfelvételi űrlapot kell kitöltenie. A regisztrációs ív, továbbá a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése önkéntes. A regisztráció, illetve a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során az érintett által megadott információkat, adatokat a Szolgáltató az érintett Felhasználó által a vele létesíteni kívánt, illetve esetlegesen köztük már fennálló jogviszony céljainak elérése érdekében, illetve szabályainak figyelembevételével jogosult kezelni, illetve bármely módon felhasználni.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy, az adatok megismerésre jogosultak köre, adattovábbítás
A Szolgáltató mindenkori munkatársai.
Továbbá a Szolgáltatóval kapcsolatban álló alábbi olyan adatkezelők, akikkel a Szolgáltató az ügyfelek maximális kiszolgálása érdekében működik együtt. Ezek a következők:
Elektronikus számlázás
Számlázz.hu (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) Ők biztosítják számunkra, hogy a számla mindig az aktuális számviteli törvényeknek megfelelően készüljön el. Cégünk alapból elektronikus számlát készít, azonban a megrendelő minden esetben kérhet papír alapú számlázási módot (további információ: https://www.szamlazz.hu).
Továbbításra kerülő személyes adatok: Számlázási név, számlázási cím

Futárszolgálatok

GLS Futárszolgálat. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) Ők biztosítják számunkra, hogy a megrendelő igényeinek megfelelően célba juttassák, valamint a megrendelőtől telephelyünkre szállítsák az árut (további információ: https://gls-group.eu/HU/hu/).
Továbbításra kerülő személyes adatok: 
E-mail, Családnév, Utónév, Telefonszám, Szállítási Cím, Számlázási név, számlázási cím

Pick Pack Pont – Magyar Lapterjesztő Zrt. (Székhelye: 1097 Budapest, Táblás u 32.) Ők biztosítják számunkra, hogy a megrendelő igényeinek megfelelően célba juttassák a megrendelő által kiválasztott átvételi pontba a megrendelt árut (további információ: https://www.sprinter.hu/).
Átadásra kerülő személyes adatok: 
E-mail, Családnév, Utónév, Telefonszám, Szállítási Cím, Számlázási név, számlázási cím

Facebook

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
az adatgyűjtés ténye,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 
A www.facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: 
Valamennyi érintett Felasználó, aki regisztrált a www.facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Az adatkezelés célja: 
A www.facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés a www.facebook.com weboldalon valósul meg.
Így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (www.facebook.com/legal/terms), (www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a www.facebook.com weboldalon.

Google Analytics

A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett Felhasználó azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: www.google.hu/policies/privacy/ads/

Árukereső

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható Bolt Programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése a www.arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

On-line fizetés

A Szolgáltató az alábbi, az on-line fizetést lehetővé tévő vállalkozásokkal tart fenn kapcsolatot, azonban a Szolgáltató személyes adatot nem oszt meg ezen társaságokkal, illetve a fizetéssel kapcsolatos pénzügyi-, bank -és hitelkártya információkat sem tárolja:
Barion: A Szolgáltató részére az on-line bankkártya elfogadást biztosítja.
Barion: A Szolgáltató nem oszt meg személyes adatot a Barion rendszerrel, illetve a Barion rendszertől sem kap személyes információt.
Amennyiben személyes adatait a www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu weboldalak bármelyikére feltölti, azt úgy tekintjük, hogy Ön valamennyi, a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatkezelő részére történő adattovábbításhoz hozzájárult. Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek az Ön adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
Kérjük, amennyiben nem ért egyet az adattovábbítással, személyesen lépjen kapcsolatba áruházunkkal!
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóval ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért, melyek az alkalmazott adatátviteli protokolltól függetlenül sérülékenyek a tisztességtelen célú vagy bűncselekménybe ütköző hálózati fenyegetésekkel szemben. Biztosíthatjuk azonban, hogy adatkezelői minőségünkben minden tőlünk telhetőt elkövetünk azért, hogy Ön maradéktalanul gyakorolhassa információs önrendelkezési jogát. Amennyiben az adattovábbítással érintett személyek vagy szervezetek által végzett adatkezelésekről további információt szeretne kapni, kérjük, hogy lépjen közvetlen kapcsolatba az adott adatkezelővel.

Mit nevezünk cookie-nak és hogyan történik használatuk?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu webshopok illetve weboldalak cookie adatkezelése körében a következőket:
az adatgyűjtés ténye
az érintettek köre
az adatgyűjtés célja
az adatkezelés időtartama
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
A cookie (süti) a webkiszolgálók által alkalmazott módszer, amellyel megállapítják, hogy az adott Felhasználó miként használja valamely webhelyet. Kétféle cookie létezik:
állandó cookie
munkamenet idejére tárolt cookie
Az állandó cookie-k annyi ideig őrződnek meg, amennyi időt a webkiszolgáló megszab a cookie böngészőnek történő elküldésekor. Ezek a cookie-k az egyes webhelylátogatások közötti időben állapotadatok tárolására szolgálnak.
A csak az adott munkamenet idejére tárolt cookie-k csak egy munkamenet idejére tárolják az állapotadatokat. Ezek a cookie-k csak arra az időre kerülnek gyorsítótárba, amíg a Felhasználó azzal a webkiszolgálóval áll kapcsolatban, amely a munkamenet idejére érvényes cookie-t kiadta, és a munkamenet befejeztét követően törlődnek a gyorsítótárból.
A munkamenet idejére kiadott cookie-kat gyakran használják mert enélkül egy webáruház „működésképtelenné” válik. A Szolgáltató csak a munkamenettel kapcsolatban létrehozott cookie-kat hasznosítja. A „Felhasználóazonosító tárolása” lehetőség használatakor a Szolgáltató rendszere egy tartós használatú cookie-t hoz létre az Ön számítógépén.

Az adatok tárolásának időtartama
Az adatkezelés időtartama a regisztrációs fiók létrehozásától az érintett Felhasználó által kért törlésének kezdeményezéséig tart. Vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabály által előírt kötelező megőrzési ideig. A számlázási adatok biztonságban történő őrzését a számlázz.hu végzi.
Webáruházakra jellemző cookie-k: az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, statisztika készítése, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
c_i session: azonosításhoz a belépésnél, (titkosítva: felhasználónév, e-mail cím): 2 óránként törlődik, 5 percenként frissül,
utolsó megtekintett termékek: 10 év után törlődik,
chates username: 10 év után törlődik,
kedvenc termékek: 10 év után törlődik,
php session id: böngésző bezárásával törlődik.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: www.google.hu/policies/privacy/ads/
Milyen cookie-kat használok? Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari iOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

Jogorvoslatról való tájékoztatás

Jogainak megóvása érdekében a személyes adataival kapcsolatos panasszal a következő hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
URL: http://naih.hu
A bíróság előtti jogérvényesítésre a jelen tájékoztató 4. pontjában foglaltak irányadóak.

Egyéb tájékoztatás

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a jegykezelő rendszerünkön keresztül, amelyet az alábbi linken ér el: 
www.hasznalt-laptop.net/kapcsolat,
www.bgareball.hu/kapcsolat,
www.ledolcsobb.hu/kapcsolat,
www.macxpert.hu/kapcsolat,
www.thokolyantik.hu/kapcsolat

Amennyiben az érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu weboldalak használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
A Szolgáltató rendszere a Felhasználók (érintettek) aktivitásáról adatokat gyűjthet (cookie), melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók (érintettek) által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más weblapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A cookie-ról történő tájékoztatást lásd feljebb.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen jellegű felhasználást megtiltsa.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az értesítés módja a www.hasznalt-laptop.net, www.bgareball.hu, www.ledolcsobb.hu, www.macxpert.hu, www.thokolyantik.hu weboldalakon történő közzététel. A módosítás hatályba lépését követően az érintett a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
Adatvédelmi tájékoztató letöltése (PDF)

Termék kategóriák